مهدی اسماعیلی

سمت : مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

تحصیلات :

  • کارشناسی مهندسی عمران-عمران

  • کارشناسی ارشد عمران-مدیریت و ساخت  — دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

ایمیل : mahdi.esmaeeli@afroughbana.comاسماعیل احمدپور

سمت : رئیس هیئت مدیره

تحصیلات :

  • کارشناسی مهندسی کشاورزی-ماشین آلات کشاورزی —  دانشگاه تبریز

  • کارشناسی ارشد MBA  — دانشگاه امیرکبیر واحد بین الملل

ایمیل : esmaeel.ahmadpour@afroughbana.comمسعود اسماعیلی

سمت : نایب رئیس هیئت مدیره

تحصیلات :

  • کارشناسی عمران-شبکه های آب و فاضلاب  —  دانشگاه صنعت آب و برق عباسپور

  • کارشناسی ارشد عمران-محیط زیست    —   دانشگاه تهران

ایمیل : masoud.esmaeeli@afroughbana.com