تمامی گواهی نامه های شرکت را می توانید در این صفحه مشاهده کنید

 

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی
گواهی عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهرانگواهینامه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب
گواهینامه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب

 عضویت در انجمن صنفی شرکت های صنعت آب و فاضلاب
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 9001

HSE-MS