به دلیل وجود عوارض در مسیرهای انتقال فاضلاب و خطوط انتقال آب نیاز به تغییر فشار یا افزایش هد جریان وجود دارد که از طریق ایستگاه های پمپاژ این مسئله برطرف می گردد. ایستگاه های پمپاژ با توجه به میزان هد و. دبی به صورت ثابت یا با قابلیت جابه جایی (Portable ) قابل طراحی و ساخت می باشند.