نوعی از خطوط انتقال هستند که به صورت ثقلی و با سطح مقطع های متفاوت قابل طراحی و اجرا می باشند.