تصفیه خانه ها جهت بهبود شرایط کیفی آب ورودی مورد استفاده قرار می گیرند که بر پایه میزان آلودگی آب یا فاضلاب های ورودی و استاندارهای خروجی طراحی می گردد و روش های بهینه از نظر هزینه ای و حجم و میزان آلودگی پساب یا آب ورودی انتخاب می شود.