جهت جمع آوری فاضلاب های خانگی و انتقال آن به تصفیه خانه جهت بهبود فاکتورهای آلاینده به کار می رود و باعث تجمیع در حجم های فاضلاب خروجی می شود که با توجه به عوارض طبیعی به صورت ثقلی یا تحت فشار اجرا می گردد.